Vrtic Krk

U okruženju guste apartmanske izgradnje tipične za Hrvatsko priobalje izgrađen je novi gradski vrtić. Postavlja se pitanje kako u tako potpuno bezpoticajnom kontekstu projektirati kuću koja mora biti okvir odgoja i odrastanja mladih stanovnika Krka. Odlučeno je da građevina bude potpuno introvertirana, ograđena visokim kamenim zidom i projektirana poput grada sa kućama, parkovima, kalama i centralnim trgom, pjacom.

Građevina vrtića u Krku projektirana je metodom gdje su pojedini elementi reda upotrebljeni u svoj svojoj doslovnosti sa dozom prekomjerne multipliciranosti i doslovnosti da mogu izazvati efekat koji imamo promatrajući grad. Tu energiju grada i strukture reda i organizirane matrice moguće je doslovno transponirati u kuću. Skupinu kuća u gradu pretočena je i transponirana u prostorije ili vrtićke jedinice, ulice pretočene u hodnike, trgove i širine u holove, vrtove u atrije i parkove. Gomilanje i ponavljanje strukture stvara osjećaj trajanja i rasta u vremenu.

Također, struktura je definirana kroz sastavne elemante koji nemaju logiku slaganja klasičnog arhtektonskog sklopa nalik kući ili građevini. Struktura je projektirana bez klasičnog i uvriježanog pristupa crtanjem tlocrta, pročelja, presjeka i pogleda sa perspektivom pješačke vizure u kojoj i kroz koju se preispituje. Ovakva struktura se projektira diagramom i modelom, te slaganjem strukture u trodimenzionalni sklop. Ostali elemanti građevinskog sklopa izlaze sami i ne kontroliraju se vizurama ili proporcijom, a još manje prostorno plastičnim odnosima.

Struktura koju pojašnjavamo nema unutar sebe samo složenost koju Robert Venturi naziva “teško ostvariva cjelina”, ili Colin Roweov grad-kolaž. Sa druge strane ovako kroćena cjelina nije rezultat “boogie-woogie” neomodernističkog meandriranja elegantno proporcioniranih polja, volumena i praznina. Struktura predstavlja vezu i direktnu transpoziciju elemenata i gradnje lokalnog “okoliša i prirode” gromača, mrgara, zidova, ili okruglih nastambi za ovce i stoku na poljima u blizini Krka. Logika građenja na nagnutom terenu sa elemantima lokalnih pravila i orjentacije definira poticajnu i živu formu. Formu, dovoljno snažnu da primi na sebe različito i intenzivno programiranje. Za strukturu je važno da ima jasan vanjski brid, rub. Sastavni elemanti strukture gomilaju se i slažu prema definiranim pravilima i u vremanu kao djelovi grada i arhitekture, stvarajući pritom jasan karakter, i prepoznatljivost.

Također ovakva metoda želi korisniku pokazivati strukturu, ali i skrivati pojedine elemante poput osjećaja gledanja grada gdje nam neki djelovi nisu u potpunosti razumljivi. Oni nam postaju jasni i čitkiji kada ga počnemo “upotrebljavati” i družiti se sa ostalim korisnicima unutar projektirane strukture. Ovi atributi nikako nemaju funkciju zavođenja ili prevare, već služe za potencijalni užitak u arhitekturi. Užitak počinje i dešava se kada otkrivamo. Otkrivanje u arhitektonskoj strukturi je najljepše kada se krećemo i spoznajemo. Spoznajom ispunjavamo svoja ili nečija očekivanja, a ljepota arhitekture je upravo u ispunjavanju i zadovoljavanju ovakvih osjećaja. Struktura dječjeg vrtića Katarina Frankopan u Krku, upravo pokušava postaviti okvir za definiranje strukture vrtića koji se otkriva, slaže i čita poput tajnovitog grada.