Studentsko stanovanje Rijeka

U sklopu Sveučilišnog Kampusa u Rijeci planirana je izgradnja suvremenog studentskog stanovanja sa prostorom centralnog restorana sa blagovaonicom i pratećim društvenim sadržajima. Planirani kompleks dio je velikog platoa stare vojarne koja se prenamjenjuje u centar studenta i znanja. Teren je u laganom nagibu na vrhu brežuljka iznad Rijeke sa predivnom pogledom na Kvarnerski zaljev.

Studentsko stanovanje zamišljeno je kao razlomljeni meandrirajući sklop koji sadrži centralnu pješačku os i park u svom središtu. Niz dugackih galerijskih gradevina koje su razdvojene pješackom pasarelom, smiču se u smjeru sjever-jug te se tim jednostavnim zahvatom dobivaju poluzatvoreni prostori koji definiraju intimni prostor vrta namjenjenog stanarima stambenog paviljona.Uz smicanje po horizontali zgrade paviljona strukturirane su i po vertikali tako da masa gradevine visine P+2, ili P+3 tvori meandar bloka sa jednom slobodnm stranom okrenutom na glavnu pješacku paserelu, dok su preostali katovi oblikovani kao slobodno postavljeni izmaknuti volumeni koje svojim položajem omogucuju pogled prema kvarnerskom zaljevu svake stambene jedinice.

Ovim jednostavnim modifikacijama ortogonalnog rastera zadržan je programom predvideni broj stambenih jedinica te osiguralo kvalitetno funkcioniranje kompleksa, a novim je obrisom gradevina izbjegnuta izdužena silueta gradevine i kompleksa i dobiven obris slobodnostojecih gradevina tipicnih za skyline Rijeke.