Hotel Rovinj

Hotel Rovinj nalazi se na jugozapadnoj strani zaštićene povjesne jezgra Rovinja. Parcelu omeđuju i definiraju crkva Sv. Eufemije sa sjevera, prostor bivšeg groblja, danas parka uokvirenog prema moru jakim kamenim zidom sa zapadne strane, postojeća izgradnja tipičnih «rovinjskih kuća» postavljenih uz istočni rub parcele, te južni rub prema moru sa šetnicom i plažom, te pogledom na otoke i morsku pučinu. Ovako inspirativan i složen kontekst rezultira sa nekoliko osnovnih konceptualnih premisa i postavki koji bitno definiraju morfologiju i funkcionalne sklopove građevine.

Novi hotel definira niz izmaknutih terasa koje se isvojim oblikom i položajem prilagođavaju topogafiji terena i visinama okolnih građevina te stepenasto povezuju ulaznu etažu uz Ulicu Sv. Križa sa terasom i belvederom ispred Sv. Eufemije. Uz sjeverni i Istočni rub hotela i zida starog groblja položena je nova šetnica koja teče paralelno sa stepenastom organizacijom hotela. Ovim je elementom osigurana interakcija i kvalitetno urbano pretapanje elementa kale i ulaznog halla hotela kao mjesta susreta gostiju, građana i korisnika pratećih sadržaja hotela. Tako se istovremeno uz “hotelsku” i gradsku kalu nižu sadržaji dvoetažnog halla sa barom koji prelaze na recepciju i ulaz u bazen i dvorane za vježbanje, te se nastavljaju na prstor restorana, poslovnog prostora, kancelarija i prostora za kratkotrajni dnevni ili tjedni najam, te završavaju ulaskom u stan-apartman za posebne goste vlasnika hotela. Uz sjeverni dio šetnice postavljena je trgovina i galerija umjetnina koja se nastavlja na rovinjsku Grisiju tradicionalnog mjesta susreta umjetnika. Ovako organizirani sadržaji uz ulicu pretvaraju hotel u genarator urbane aktivnosti Rovinja, a ne u zatvorenu i nekomunikativnu strukturu karakterističnu za neke tipove suvremenih turističkih sadržaja i građevina.

Krovovi i terase hotela oblikovani su zatečenim elementima konteksta. Terase sa zelenilom i parkom autohtonog mediteranskog bilja sa jedne strane u izravnoj su vezi sa gradskim parkom, dok je dio krovova prekriven ciglom koja se bojom, teksturom uklapa u postojeću izgradnja sa istočne strane parcele te vrlo sugestivno iscrtava petu fasadu Rovinja koja je uočljiva sa platoa crkve Sv. Eufemije, te predstavlja glavni vizualni kaontakt grada i novog hotela. Duboke nepravilne terase i dugačke strehe također rezultiraju jednostavnim pročeljem koje se sa morske vizure prema Rovinju čita kao niz razlomljenih linija i sjenovitih loggia. Također horizontalne linije terasa potenciraju izduženost strukture terasa, te povezuju čvrstu i pravokutnu formu klesanih potpornih zidova gradskog parka sa jedne i usitnjene pretežno vertikalne strukture gradskih kuća sa druge strane. Također sjenovite i ozelenjene terase hotela isčitavaju se sa morske pučine kao nova gradska baza, postament crkve i tornja Sv. Eufemije.