Paloc, Kuća U Kući

Jemo kuća danas jelna u Buol, ona se zove paloc, paloc, u njuoj je kuća druga. A ova kuća vela, tuo je bila ugrojena za šiest braćie, Vukovići su se zvoli. A kuća unutra je bila jelnega nevuojnega čovika, Morko mu je bilo ime, a bi je onako grintov. Grintov i prilišno je bi sardit, bilo mu je ime Morko, a zvoli su ga Morko Sila. I muoj Morko, ćapali su ovi Vukovici, jemali su ništo vartla svuoga okolo njegovie kućie. I govori: “Doj, Morko, govori, prodoj ovo tvuoga i prodoj kuću, da mi učinimo ovuod kuću”. A vuon da nieće! A vuon da nieće i neiće. A oni kozali:”Po plotićemo ti”.

Tri su bili brata kapitona, a tri su bila popa, tri pomuorska kapitona. I Morko da nieće. I oni tako š njin na lipe, e ma potla ni bilo čo, nego se vajalo na silu, tako da su se oni išli u komunu kol šindika. Ti šindik je bi Vužio, kako da bismo danas kozali načielnik. I šindik pozove Morka: “Čuješ, Morko, dohodili su mi Vukovići, pust in ono, po kal ti oće judi plotit”. “E, ne pušćon jo to, mogu oni grodit di kuću na drugo misto”! Ne do Morko nikako, ne do Morko nikako.

I jedonput, jemo veli piergul ovi Vužio i fumo čibuk, lulu, onu tursku, i Morko bi se javijo, nedijon, pokli se dospila funcijun u crikvu, i govori: Čuješ, kože, ti, Morko, jes ti, kože, uriedi onu stvor sa Vukovićiman? A vuon odozdola njemu kože: “Ča se to tebe tiče? Ča se to tebe tiče?” A tuo ni bilo lako reč u ona doba jelnemu šindiku: “Ča se to tebe tiče”. A vuon govori: “Kako ti tuo olgovoroš, govori, jelnemu šindiku! Znoš ti da moje pero na daleko dosimje”.

kucaukuci_turato

A vuon govori: “Tvoje pero na daleko, a moja puška još i daje, do u tebe na polžuor”. E, kal je to vuon reko, vej ni bilo kul, kamo, to je vuon puno reko i pripuno, i olma je šindik pozvo bandure, koji su bili u Nerežišća, da se Morka arešto. Ma Morko je to nikako dozno, i Morko biž ća iz Bola. A di je išo, u Dubrovašku Repupliku. Opeta govorin, onda je bilo ako si čo učini u misto, onda si se ti priboci vonka za godišće don i moreš se opeta vrotit.I vuon se priboci tamo, a oni počieli grodit ovamo kuću, opasoli kuću Morkota, iskopali fundamiente, i oni to počieli tuote grodit. Doveli meštre, i tuo je još danas ta kuća tuote.

E, ma Morkota avizali iz Bola njegovi prijateji, svuojta, da se grodi tako i tako. I Morko jelnu nuoć tamo skupi nike jude u Dubruovnik i evo ti ga, evo ti ga jelnu nuoć sa nikuon brodicuon, s nikin brodićien, i duošo ti ovamo povar kovienta u Buol na Martinicu i iskarcali se, doni Morko četiri barila proha (tuo se u pismima govori »dvo barila proha inglieškoga«). Tako ti barili, koliko je tuo, koliko je kili bilo, ne znon, svakako doni vuon četiri barila proha i da će vuon lagumat njegovu kući, di su Vukovići ugrodili svuoj novi duom. I oni iskopali, pol tri kantuna iskopali po jelnu bužu i kopali na četvartu i stavili oni proh, da ce tuo oni užgat – evo ti olnikuda nikuor in duošo i zateko ih i ni bilo kul-kamo, vajalo uteć ća, ostavit sve tuo. I ovega puta in ni uspilo izlagumat. I tuo je do danas ostalo tako, ostala ta kuća tako, oni su malo bili brenzali s otin. I onda Morko ča je duošo dobije ol vlosti drugu kaznu, da se opeta ne smi za dvo godišca pokozat u Buol. I tako je tuo bilo.

Kal je bilo potla, e ništa, dokle će vuon bit tamo – oni su ugrodili zide. I kapiton – imali su, tri su brata bili popa, a tri kapitona, kal ova tri kapitona išli po darvenariju, po griede i kaparjune, sve, išli u Mletke, Veneciju, da ćedu tamo ukarcat. Odovuode se digli, svaki je imo svoju bruod, nave su se zvole, nave, imali su svoje mornore, i oni su išli iz Bola prama Veneciji po lenjom za pokrit ovu kuću. A još Morkova kuća unutra, da kal se ova pokrije, da ćedu onu raskopat i izvuć je kroz vrota vonka, u kamienje. Kal tamo hi ćapalo vonka nevrime, neviera, potopili se i kapitoni i brodi i mornori, ni se nikal nošla nonki, ča se ono reče, jelno daska ol broda.

I tuo se tumačilo, i do danas se tumači da je tuo kazna božja, da se tuo temu čoviku siromahu išlo tuo vaziest. I da je tuo tako stalo i tega roda je nestalo. Vej se ni moglo pokrit – ova tri kapitona su se potopili, ki su bili oženjeni, imali su ništo fameje, ženskie dicie i ovako, muškiega roda ni bili. Ova tri popa opeta nisu bili ženjeni, nÌ ni po njima. I tuo se govori da je tuo zaradi tega se oti ruod uništi i jerbo su bili nejudi. A onda se Morko potla vroti ovamo, potla vroti ovamo – i njega i njegova roda nestalo. Ta se kuća danas ugrojena nahodi u Buol, koja je danas Tonicie Viličić Šaltura. Tuo je paloc, kuća u kući.”

Ova legenda, živopisni tekst ispisan na bolskom dijalektu, objavljen u Bračkom zborniku 1981. godine, nepatvorena je i iskrena priča o ljudima, društvu i arhitekturi te njihovim zauvijek uzbudljivim i otvorenim odnosima. Prilog je nastao na temelju studentskog rada Ide Križaj i Jure Glasinovića, u akademskoj godini 2005-6, u sklopu kolegija “Metode sanacije povijesnih konstrukcija” pod mentorstvom prof. Egon Lokošeka d.i.a. , na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.