Dvorana i Trg u Krku

U toku izvedbe snovne škole u Krku 2004. godine, prilikom jednog obilaska gradilišta i otvorenog razgovora sa gradonačelnikom Dariom Vasilićem uvjerio sam ga da za sada možda nema potrebe izvoditi klasičnu školsku sportsku dvoranu za tjelovježbu đaka, već da je susjedna postojeća stara zgrada učeničkog doma izvedena tokom 19-og stoljeća položena na trgu uz crkve i samostane, svojim otvorenim prizemljem idealna za privremenao preuzimanje funkcija sportskih sadržaja škole. Sugerirao sam također da bi bilo možda važnije izvesti novi mjesni vrtić, a dvoranu projektirati kasnije kao komunalni objekt, sportsku, školsku i javnu polivalentnu dvoranu primjerenu aktivnostima i sadržajima tada već živog centra otoka Krka.

Tokom proteklih godina izveden je novi gradski vrtić, a škola je u potpunosti saživjela i generirala jak urbani protok sadržaja u sjevernom dijelu starog grada Krka. Restoran i hostel koji se nalazi u blizini škole i traga, te dva stara smostana i čak tri crkve ispreplele su svoje aktivnosti, te generirale intenzivan ulazak prometa i ljudi u stari grad. Takav razvoj situacije tražio je ekonomičan projekt uređanja traga sa novom komunalnom dvoranom.

Prije rušenja zgrade postojeće privremena dvorane i starog đačkog doma izvršena su preliminarna konzervatorska istraživanja djelova zidane konstrukcije građevine i arheološka istraživanja terena, koja su intenzivno nastavljena tokom i nakon rušenja zgrade sa svim pretećim sadržajima. Sukladno predviđanjima i spoznajama koja sam imao temeljem starih Venezianskih karata i povijesnog katastra starog grada pronađeni su arheološki djelovi staroga samostana, crkve, sa zidovima arhitekture grada davnih vremena. Pronađeni su i ostaci kasnoantičke kuće i velika cisterna samostana sa bačvastim svodom.

Iako je ovakav nalaz značio potpunu promjenu već zamišljenog i izvedenog projekta, shvatio sam da će ovi stari ali novootkriveni “tragovi” i elementi arhitekture grada biti poticajne klice novog prostornog i organizacionog kolaža koji pritom definiraju nove prostorne i vremenske slojeve gradske kuće. Nastao je sklop sastavljen od povijesnih slojeva, novih i starih zidova, atrija i pukotina genariranih raznim utjecajima i paramatrima parcele te programom građevine. Također, kuća definira i gradski trg sa bočnim ulicama, kalama, i prolazima oblikujući različite komunikacije snažno kanalizirajući prodore kroz dvoranu i njezine sadržaje omogućujući složeni urbani tok korisnika. Bilo da se radi o đacima, sportašima, građanima, maškarama, ljubiteljima predstava i izložbi-sajmova svaki od korisnika pronalazi svoje puteve i mjesta unutar nove komunalne dvorane.

Trg je definiran sa tri crkvena tornja i visokim zidovima posjeda crkvi i samostana. Sjeverna fronta dvorane otvara se trgu putem kliznih staklenih stjena uvlačeći gradski tok direktno u svoju unutrašnjost. Takva organizacija trga i kuće omogućila je i različiti tretman i oblikovanje pročelja dvorane. Raspuknuta opna glavnog pročelja kadrira vizure iz dvorane prema van uokvirujući poglede na crkvu i samostane. Također, perforirano pročelje uvlači vanjski prostor i difuzno svjetlo sa sjeverne strane u kutiju dvorane definiranu generičkim armirano-betonskim prefabrikatima. Glavno pročelje prema trgu izvodi se iz bijelog cementa sa bijelim mramornim pjeskom, poliran i brušen u terazzo izvedbi svilenkastog sjaja. Ostala pročelja izvedena su u oplatama raznih struktura i tekstura betona sa različitim oplatama, utisnutim reljafima lokalnog kamanja i gromače oblikujući svojevrsni negativ suhozida. Pročelje prema ulici koja se spušta prema glavnom gradskom trgu i gradskoj luci završno je obrađeno finom ali neravnom i patiniranom žbukom stvarajući sa pročeljam škole prolaz, kanal koji se spušta sa visokog pročelja prema trgu do visine katnice prilagođene gabaritima kuća u donjem dijelu grada.
Realizacija je u toku, a nova bi dvorana do kraja godine trebala primiti svoje prve korisnike, djecu, sportaše, goste i građane Krka.